ПОЛОЖЕННЯ «ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 1. Добропільський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (скорочено ДР ЦСССДМ, далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 1. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується розпорядженням голови Добропільської райдержадміністрації і належить до сфери управління райдержадміністрації.

Діяльність центру спрямовується Управлінням соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації.

2.1 Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується розпорядженням голови Добропільської райдержадміністрації.

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.
 1. Основними принципами діяльності центру є:
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • доступність та відкритість;
 • конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
 • додержання і захист прав людини;
 • адресність та індивідуальний підхід;
 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
 • дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
 • максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
 1. Основними завданнями центру є:
 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із  сім’ями, дітьми та молоддю.
 1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
  • здійснює заходи щодо:
 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • контролює у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
 • соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклування, за поданням служби у справах дітей;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
  • проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
  • надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:
 • соціального супроводу;
 • консультування;
 • соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб надає послуги з:

 • соціальної інтеграції та реінтеграції;
 • соціальної адаптації;
 • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 • кризового та екстреного втручання;
 • представництва інтересів;
 • посередництва (медіації);
  • забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації;
  • складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
  • впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);
  • узагальнює на районному рівні статистичні данні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Донецькому обласному центру та на розгляд сесії Добропільської районної ради;
  • співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.
 1. Центр має право:
 • вносити Мінсоцполітики, Донецькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • подавати пропозиції до проектів районного бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.
 1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Добропільської райдержадміністрації за погодженням з Донецьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9.Директор Центру:

 • здійснює загальне керівництво діяльності центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
 • складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;
 • затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;
 • видає в межах своїх повноважень накази організаційно - розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 • представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;
 • утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;
 • приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.
 1.   Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 1. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.
 1. Центр у своєї діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Центру забороняється розподіл коштів виділених на утримання або їх частини серед працівників Центру, крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску.

 1. Кошти виділені на утримання Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених цим положенням.
 1. У разі ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів Добропільській районній раді, згідно чинного законодавства.
 1. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 1. Юридична адреса Центру : 85020, Донецька область, Добропільський район, смт. Святогорівка, провулок Поштовий, буд.21.

Керівник апарату райдержадміністрації                                  В.В.Перейма

Положення розроблене Добропільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Директор                                                        

Добропільського районного

центру соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді                                                                              О.В.Родіонова 

 

 

В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі. Робота соціального працівника вимагає міжвідомчої співпраці, формування в кожному окремому випадку команди з представників різних підрозділів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості для вирішення ключових проблем клієнта. 
Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
    В зазначеному напрямку роботи одним з найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги.
   

Основні завдання Центру

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

   Основне завдання фахівця із соціальної роботи - бути помічником для кожної родини, яка потребує допомоги. Насамперед для сімей, які ризикують потрапити у складні життєві обставини внаслідок втрати роботи членами сім’ї, інвалідності, тяжкого захворювання, насильства над дітьми, розлучення, повернення одного з батьків після відбування покарання в місцях позбавлення волі, неналежного виконання батьківських обов’язків.

Основні функції Центру

1) здійснює заходи щодо:
– виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
– соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
– соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
– соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
– інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
3) надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;
4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.

Види соціальних послуг, що надаються Центром

 1. Інформаційні послуги:
 • Надання інформації про види соціальних виплат (якщо сім’я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства).
 • Надання контактів служб, установ,закладів, до яких необхідно звернутися по відповідну допомогу та про умови отримання соціальних послуг.
 1. Психологічні послуги:
 • Психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості.
 • Надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з навколишнім середовищем.
 • Обговорення проблем та надання порад з розв’язання соціальних та психологічних проблем.
 • Сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім’ї.
 • Психологічна корекція та реабілітація.
 1. Соціально-педагогічні послуги:
 • Виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини.
 • Просвітницька робота щодо всебічного гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім’ї та сімейних стосунків.
 • Навчання батьків ефективним методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем надалі.
 • Допомога батькам у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання.
 • Педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів.
 • Влаштування дитини в клуб, секцію, гурток.
 1. Соціально-медичні послуги:
 • Посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів.
 • Консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я; формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок.
 • Формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин.
 • Профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу.
 1. Юридичні послуги:
 • Надання консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг.
 • Здійснення захисту прав та інтересів сім’ї чи особи.
 • Захист прав дитини.
 1. Соціально-економічні послуги:
 • Допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо).
 • Допомога в оздоровленні, сприяння в отриманні державних соціальних допомог, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових компенсацій.
 • Інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання.
 • Посередництво в наданні гуманітарної допомоги тощо.