ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «БІЛОЗЕРСЬКА»

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «БІЛОЗЕРСЬКА» 36028628 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ,) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля з метою подовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

85013, Донецька обл. м. Добропілля, м. Білозерське, вул. Строїтельна, буд.17 т. 0672368782 місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

2.1. Планована діяльність, її характеристика.

Проект «Розкриття і підготовка запасів пластів l3, l8 і m40 ТДВ «Шахта «Білозерська». Реконструкція» передбачає роботу шахти щодо зазначених пластів, загальна тривалість будівництва складе 21 місяць, в тому числі й виробок. Проектом передбачається розширення існуючих виробок головного водовідливу горизонту 200 м і перекачувальних водовідливу гор.550м. Крім розширення існуючих водовідливів проектом передбачається будівництво панельного водовідливу горизонту 830 м. Для лав пластів l8 і l3, передбачена дегазація верхніх супутників і нижніх супутників свердловинами. Для лав пласта m40 крім дегазації верхніх супутників і нижніх супутників передбачено дегазацію розроблюваного простору. Для центральної панелі пласта m40, на північному крилі пласта l8 та південному крилі південній панелі пласта l8 уклону №4 передбачено дегазацію виробленого простору.

2.2. Технічна альтернатива 1 – не розглядається, обраний варіант є оптимальним щодо видобутку корисних копалин в межах розвіданих запасів.

2.3. Технічна альтернатива 2 не розглядається, обраний варіант є оптимальним щодо видобутку корисних копалин в межах розвіданих запасів.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.

ТДВ «Шахта «Білозерська» входить до складу компанії «ДТЕК Енерго» холдингу «ДТЕК». До складу шахти входить основний проммайданчик з породним відвалом, проммайданчик головного стовбура, проммайданчик шурфів №4 та 5, проммайданчик повітря-подавальної свердловини. Поле шахти «Білозерська» відноситься до Красноармійського вугільнопромислового району Донбасу. В адміністративному відношенні шахтне поле розташоване в Добропільському районі Донецької області.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету, зарахування рентної плати за користування надрами для видобутку вугілля в Державний бюджет України, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузі енергетики, зайнятості місцевого населення та працівників.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачено виділення пускових комплексів:

I черга будівництва - освоєння проектної потужності шахти на пластах m40 і l8:

II черга будівництва - підготовка та опрацювання пласта l3.

Реалізація цього проекту дозволить видобувати вугілля в кількості 1400 тис.т. на рік до 2033 року, та до 2039 року зі зниженням видобування, що складе 25,4 млн.т. вугілля в цілому. Розміри шахтного поля складають: по падінню – 6,7 км, по простяганню – від 4,0 до 6,6 км. Площа проекції гірничого відводу складає 39,25 км2.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря, геологічного середовища, водних об’єктів, рослинного та тваринного світу, грунтів, навколишнього соціального середовища.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Не передбачається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

На геологічне середовище:

Потенційний вплив виникає за рахунок зміни динамічного та статистичного стану геологічного середовища при видобутку кам’яного вугілля підземним способом.

На повітряне середовище:

Вплив на повітряне середовище буде здійснюватися шляхом зміни приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Забруднюючі речовини, що утворюються - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, та метан - надходять до атмосферного повітря через головний вентиляційний стовбур шахти та шурфи.

На клімат і мікроклімат:

Не призводить активного та масштабного впливу на кліматичні та мікрокліматичні умови, повязані зі значним тепловим забрудненням.

На водне середовище:

Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище передбачається за рахунок відведення шахтних вод через існуючій випуск шахти «Білозерська» у басейн р.Бик район басейну р.Дніпро. Шахтна вода після попереднього відстоювання у внутрішніх водозбірниках подається насосами на поверхню, де здійснюється її знезараження гіпохлоритом натрію та механічне очищення.

На грунти:

Вплив на земельні ресурси проявляється при веденні гірничих робіт та повязан з можливим  частковим зниженням рельєфу місцевості. Використання додаткових земельних ділянок для розміщення  додаткових об’єктів підприємства відповідно до проектних рішень не передбачено.

Шумове та вібраційне навантаження. Помірний вплив здійснюється в результаті роботи технологічного обладнання. Рівень шумового навантаження відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.

Рослинний та тваринний світ. Впливу на рослинний та тваринний світ не очікується, планована діяльність здійснюється на території існуючих промислових майданчиків.

Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

Запланований об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності (згідно пункту 3 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля)

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави відсутні

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля буде включати відомості, визначені п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та ПКМУ № 1026 від 13.12.2017 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення Закону;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – спеціальний дозвіл на користування надрами поля шахти «Білозерська» (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною службою геології та надр України (орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Відділ оцінки впливу на довкілля

Телефон: (044) 206-31-15; (044) 206-31-64

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)  Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив