Боротьба з корупцією

ПАМ’ЯТКА щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів

Інформація про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації на 2018 рік за І півріччя 2018 року

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у IV кварталі 2017 року   

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у IIІ кварталі 2017 року 

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у II кварталі 2017 року 

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у I кварталі 2017 року

Про хід виконання регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у IV кварталі 2016 року

Про хід виконання районної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у III кварталі 2016 року

 

Про хід виконання районної програми щодо запобігання протидії корупції на 2016 – 2017 роки в Добропільській райдержадміністрації у I кварталі2016 рокуПро затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії)  на 2015—2017 роки

Інформація про проведення заходів щодо запобігання і протидії в Добропільській райдержадміністрації у 2015 році

Заходи районної програми 2016-2017

Паспорт по корупції

Регіональна програма 2016-2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)


{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118
№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 631-VIII від 16.07.2015
№ 679-VIII від 15.09.2015}

{У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в
усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання
корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Розділ I 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах,
проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими
нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень,
пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності
підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань
прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних
стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього
Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру
сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а
також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха,
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,
внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням
згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону,
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру,
які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій
вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення
дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але
порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі
зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з
фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством
або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи
внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне
агентство з питань запобігання корупції;

{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно
до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні,
батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб,
взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією
України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими
нормативно-правовими актами.